Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.przedszkole2.braniewo.edu.pl

Przedszkole Miejskie nr 2 w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-02-14.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Gajda, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 621 64 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście główne. Do wejścia jest 20 stopni. Drzwi otwierają się na zewnątrz; szerokość ich jest dostoswana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drugie wejście do budynku, od strony placu zabaw, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do otwierają się do środka, szerokość dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń na drzwiach. Wszyscy pracownicy przeszkoleni są w zakresie pomocy przy wejściu i wyjściu osoby na wózku inwalidzkim. Przy wejściu głównym z prawej strony znajduje się dzwonek, który obsługuje sekretariat. Zamieszczony jest on za wysoko, jest w kolorze czarnym (mało widoczny, zlewa się z futryną drzwi). Budynek jest jednokondygnacyjny. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku. Wszystkie pomieszczenia znajdują się w jednym poziomie; brak progów. Wszystkie drzwi wewnętrzne nie spełniają norm dla osób niepełnosprawnych. Tablice informacyjne zamieszczona są dość wysoko. W budynku nie ma wind i poręczy przyściennych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz nie ma pętli indukcyjnej. Oświetlenie jest prawidłowe. Korytarze są szerokie, meble znajdujące się na korytarzach (szafki) nie przeszkadzają w poruszaniu się. Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym. Brak odpowiedniej kolorystyki ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasad kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Toalety nieprzystosowane (drzwi niewymiarowe, umywalki za wysoko, brak poręczy). Na terenie przedszkola znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Brak jest możliwość skorzystania z tłumacza migowego. Do budynku prowadzi wejście główne. Do wejścia jest 20 stopni. Drzwi otwierają się na zewnątrz; szerokość ich jest dostoswana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drugie wejście do budynku, od strony placu zabaw, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do otwierają się do środka, szerokość dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń na drzwiach. Wszyscy pracownicy przeszkoleni są w zakresie pomocy przy wejściu i wyjściu osoby na wózku inwalidzkim. Przy wejściu głównym z prawej strony znajduje się dzwonek, który obsługuje sekretariat. Zamieszczony jest on za wysoko, jest w kolorze czarnym (mało widoczny, zlewa się z futryną drzwi). Budynek jest jednokondygnacyjny. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku. Wszystkie pomieszczenia znajdują się w jednym poziomie; brak progów. Wszystkie drzwi wewnętrzne nie spełniają norm dla osób niepełnosprawnych. Tablice informacyjne zamieszczona są dość wysoko. W budynku nie ma wind i poręczy przyściennych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz nie ma pętli indukcyjnej. Oświetlenie jest prawidłowe. Korytarze są szerokie, meble znajdujące się na korytarzach (szafki) nie przeszkadzają w poruszaniu się. Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym. Brak odpowiedniej kolorystyki ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasad kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Toalety nieprzystosowane (drzwi niewymiarowe, umywalki za wysoko, brak poręczy). Na terenie przedszkola znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Brak jest możliwość skorzystania z tłumacza migowego.