8. 00 – 13.00 Realizacja bezpłatnej Podstawy Programowej

6.30-8.15 Schodzenie się dzieci. Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy swobodne, spontaniczne, zabawy muzyczno- ruchowe. Ćwiczenia gimnastyczne poranne

8. 15-8.30 Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

8. 30–9.00 Śniadanie – Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania, mycie zębów.

9. 00-10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkow

10.15 -11.10 Zabawy dowolne według potrzeb dzieci.

11. 10–11.30 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu- czynności higieniczne.. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

11. 30- 11. 50 Obiad. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania.

11. 50-13.30 Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo – rozluźniających przy muzyce – rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej. „Chwila z książką” Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące. Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań. Zajęcia o charakterze edukacyjno – wyrównawczym.

13. 30-13.45 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do zupy.

13.45 - 14.15  Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

14.15-16.30 Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub indywidualne. Zabawy w ogrodzie.

  • Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.
  • Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.